Maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid

Uudis Tagasi

GLIKMAN ALVIN maksuõiguse valdkonna juht Priit Raudsepp tuletab ettevõtjatele meelde, et selle aasta alguses jõustus oluline maksumuudatus, mis puudutab kõiki äriühinguid. 10. veebruariks tuleb deklareerida asjaolud, mis annavad õiguse maksuvabastuseks või -vähenduseks. Seadusemuudatuse seletuskiri selgitab, et asjaolude deklareerimata jätmisel vastavad õigused kaovad.

Eesti äriühingu tulumaksusüsteemi aluspõhimõtteks on maksukohustuse edasilükkamine kuni kasumi jaotamiseni. Samas ei tähenda dividendide maksmine automaatselt maksukohustust. Näiteks ei teki maksukohustust, kui ühing maksab dividende tütarühingult saadud dividendide arvelt. Maksuvabastus kehtib juhul, kui osalus tütarühingus on vähemalt 10%.

Põhimõtteline muutus

Senini piisas taoliste maksuvabastuste kohaldamiseks maksuameti teavitamisest maksudeklaratsioonil, mis esitati peale vastava väljamakse tegemist. Alates 2015. aastast tuleb aga vastavatest maksuvabastuste alustest teavitada maksuametitajahetkel, millal vastav õigus tekib. Nii näiteks tuleb kirjeldatud dividendide näite puhul teavitada maksuhaldurit dividendide saamise hetkel ning tähtsust ei oma asjaolu, millal saadud dividendid maksuvabalt edasi makstakse.

Näide
Emaühing sai 2014. aastal tütarühingult dividendi 80 000 eurot. Kui emaühing jätab selle 2015 jaanuari kohta esitataval deklaratsioonil deklareerimata, peab ta dividendi edasimaksmisel tasuma riigile 16 000 eurot maksu. Kui aga emaühing deklareerib saadud dividendid, siis edasimaksmisel täiendavat maksukohustust ei teki.

Jaanuari kohta 10.02.2015 esitatavas tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonis (TSD; täpsemalt selle lisal 7) tuleb esitada kõik seni asetleidnud asjaolud, mis võivad mõjutada äriühingu maksukohustust. Deklareeritavateks andmeteks on muuhulgas:

1. sissemaksed omakapitali. Sissemaksed võivad olla tehtud asutamisel või ka hiljem;
2. välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks;
3. tütarühingult saadud dividendid ning teatud väljamaksed eeldusel, et emaühingule kuulub tütarühingus on vähemalt 10%-line osalus.

Teatud väljamaksete all peetakse väljamakseid, mis seonduvad tütarühingu kapitali vähendamise, oma osade/aktsiate tagasiostmise või likvideerimisega.

Deklareerimiskohustus on vaid juhul, kui nimetatud asjaolude pinnalt tekkinud maksuvabastust pole veel ära kasutatud. Seega peab eeldatavasti enamik äriühinguid deklareerima vähemalt summa, mis maksti äriühingu loomisel osa/aktsiakapitali.

Kuna põhimõttelise muudatuse tõttu võib kõikide maksukohustust mõjutavate asjaolude tuvastamine olla aeganõudev, soovitame vastavate andmete kogumisega alustada esimesel võimalusel. Märkimisväärne keerukus seondub vajalike detailide tuvastamisega juhul, kui äriühing on korduvalt ühinenud või jagunenud. 

Tähtaeg ja hilisem andmete täiendamine

Vajalike andmete kokku kogumine ja deklareerimine aastate pärast on veelgi keerulisem kui täna. Seetõttu on seadusemuudatus ning selle üks eesmärk – seni deklareerimata kuid maksukohustust mõjutavad asjaolud deklareerida esimesel võimalus – üldjoontes tervitatav.
Paljudes on aga küsimusi tekitanud andmete esitamiseks ettenähtud tähtaeg, s.o 10.02.2015. Muudatuse seletuskirja võib mõista, et selleks kuupäevaks deklareerimata jätmisel kaob õigus maksuvabastuseks ja -vähendusteks.

Sellise seisukohaga ei saa aga nõustuda, sest kohaldub üldine 3-aastane deklaratsioonide parandamise tähtaeg. Seda seisukohta näib jagavat oma juhendis ka maksuhaldur.
Parandusdeklaratsioonide esitamise võimalusest hoolimata on tugevalt soovitatav deklareerida maksukohustust vähendavad asjaolud esimesel võimalus. Siin ei ole asjakohane vanasõna, et hommik on õhtust targem. Pigem soovitatav kinni pidada ütlusest, et ära viska tänaseid toimetusi homse varna.

Teised seonduvad uudised

Liitu uudiskirjaga